Místní organizace Milovice

Komunální volby 2010

Naši kandidáti

1. Miroslav Červinka, 38 let, podnikatel, člen ČSSD
2. JUDr. Ivana Weigandová, 58 let, advokátka, bez politické příslušnosti
3. Pavel Hlaváč, 49 let, předseda správní rady, člen ČSSD
4. Ing. Jiří Hlaváček, 41 let, agronom, člen ČSSD
5. Lenka Kačalová, 37 let, úřednice České pošty, bez politické příslušnosti
6. Radomír Krejčí, 34 let, skladník, řidič, člen ČSSD
7. Mgr. Jiří Kotáb, 51 let, profesionální hasič, bez politické příslušnosti
8. David Špalt, 36 let, podnikatel, bez politické příslušnosti
9. Blanka Stárková, 35 let, ekonomka, bez politické příslušnosti
10. Martin Konečný, 35 let, profesionální řidič autobusu, bez politické příslušnosti
11. František Kačala, 38 let, profesionální řidič TIR, člen ČSSD
12. Michaela Lachová, 34 let, vychovatelka ŠD, bez politické příslušnosti
13. Mgr. Martin Doležal, 33 let, profesionální hasič, bez politické příslušnosti
14. David Müler, 29 let, prodavač, bez politické příslušnosti
15. Jana Krejčí, 29 let, na mateřské dovolené, bez politické příslušnosti

Volební program – Komunální volby 2010 – Milovice

PŘIJĎTE VOLIT, CHCETE-LI NĚCO VE MĚSTĚ ZMĚNIT (15. – 16. října 2010)

Radnice
• Chceme postavit profesionální a odborný tým vedení radnice města
a to i napříč politickým spektrem.
• Zamezíme rozdávání „odměn“ radním města.
• Budeme dbát na vzdělávání pracovníků městského úřadu.
• Zajistíme revizi veškerého majetku města a tuto předložíme občanům
k diskuzi o následném využití tohoto majetku.

Školství
• Město sice neurčuje úroveň ani obsah školní výuky, nebudeme však
zapomínat na stálé vytváření vhodných podmínek pro její rozvoj.
• Zahájíme jednání se státními orgány o finanční podpoře rekonstrukce
nové základní školy v Mladé tzv. „Ruská škola“.
• Rekonstrukcí bývalých školních prostor po SSOŠ CR Beroun v „Domu
důstojníků“ zajistíme prostory pro LŠÚ.
• Vyhledáme vhodné lokality a následně zajistíme výstavbu nové mateřské
školky.
• Doplnění učitelského sboru o aprobaci na jazyky a sportovní zaměření a
tím zajistíme zkvalitnění výuky na základních školách.
• Budeme jednat o zachování, případně vzniku nové střední školy ve městě.
• Zajistíme prodloužení provozní doby ve školkách v návaznosti na
vlakové a autobusové spojení.

Bydlení
• Naši podporu budou mít i nadále všechny aktivity zaměřené na výstavbu
bytů a občanské vybavenosti včetně infrastruktury včetně spolupodílení
investorů na navazující infrastrukturu.
• V části města Boží Dar zajistíme výstavbu dětského hřiště včetně jeho
následné údržby.

Zdravotnictví a sociální služby
• Stávající rozsah zdravotnických služeb chceme postupně rozšiřovat.
• Podpořit vznik nové lékárny s kompletním sortimentem léků a léčiv.
• Nadále budeme úzce spolupracovat a rozvíjet Centrum sociálních a
zdravotních služeb.

Doprava
• Budeme usilovat o výstavbu nejméně jednoho parkoviště u železniční
stanice.
• Zajistíme výstavbu autobusové zastávka v části města Boží Dar.
• Budeme působit na urychlení realizace „obchvatu v části Benátecké
Vrutici“ a jejího využití pro snížení dopravní zátěže našeho města.
• Budeme jednat o propojení železniční tratě Milovice – Čachovice –
Liberec.
• Budeme jednat o zajištění městské autobusové dopravy s návazností
spojů na ČD.

Podnikání a služby
• Budeme usilovat o investory do „průmyslových zón“.
• Budeme spolupracovat s živnostníky, kteří budou mít zájem o rozvoj
služeb a obchodů v Milovicích, Mladé, Benátecké Vrutici a Božím Daru.
• Budeme při zakázkách města především oslovovat „milovické živnostníky
a podnikatele“.

Bezpečnost a pořádek
• Budeme dbát na zvýšení akceschopnosti městské policie, zejména zřízení
kamerového systému a vytvořením nových pravidel jejího fungování v
souladu s oprávněnými požadavky občanů našeho města.
• Budeme podporovat protidrogovou prevenci.

Cestovní ruch, historie a životní prostředí
• V mezích svých možností budeme podporovat rozvoj takových soukromých
aktivit v oblasti cestovního ruchu, které vytvoří nová pracovní místa
a zvýší prestiž našeho města.
• V zájmu ochrany říčky Mlynařice posílíme systém kontroly všech
souvisejících vodohospodářských děl a provedeme následnou revitalizaci
jejího toku.
• Zajistíme možnost využití přírodních vodních ploch pro veřejné
koupaliště.
• Využijeme stávajících asfaltových a zpevněných cest v bývalém
vojenském prostoru pro vybudování sítě cyklocest a naučných stezek.
• V návaznosti na heslo „Milovice – město zeleně“ budeme dbát i na
obnovu městské zeleně. Významnou úlohu při tom sehraje založení
Technických služeb, kdy jejich 100% vlastníkem bude město.

Kultura
• Kulturní vyžití zabezpečované společností VKZ bude mít i nadále naši
podporu.
• Předložíme návrh na postupnou rekonstrukci objektu „Divadla Mladá“,
jako první uvedeme do provozu kino v tomto objektu.
• Podpoříme činnost ochotnického divadelního spolku A-Z DIVADLO.
• Pozornost budeme věnovat restaurování kulturních památek na území
města.
• Budeme podporovat rozvoj stávajících knihoven a to jak v části města
Milovice, tak i v části města Benátecká Vrutice.

Sport
• Ve spolupráci se sportovními kluby se zasadíme o vytvoření nových
kritérií pro poskytování finanční podpory mládežnickým družstvům.
Zůstane zachována podpora významným sportovním soutěžím uskutečňovaným
na území města.
• Zajistíme vybudování víceúčelového atletického stadionu v lokalitě
určené územním plánem města.

Budoucí rozvoj
• Zasadíme se o vypracování strategického plánu rozvoje města, který
bude vycházet z územního plánu a zohledňovat potřeby občanů.
• Zvláštní důraz budeme klást na větší využití dotací z fondů Evropské
unie.
• Vytvoříme podmínky pro účast zahraničních partnerů na rozvoji města.